Category : ข่าว การเมือง เศรษฐกิจ - Blockchain Basics

เลือกตั้ง66 ข่าวการเมือง ล่าสุด เลือกตั้งปี2566 อมรินทร์ออนไลน์ สีสันหาเสียง Election Vote 2023 Of Thailand อมรินทร์ทีวี ออนไลน์ 34 เอชดี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกคำประกาศชี้แจงว่า ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเมื่อ 7 มี.ค. sixty two ให้ยุบพรรค จากพฤติกรรม “เซาะกร่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตย” และ “กระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ปิดฉากยุทธศาสตร์ “แตกแบงก์ย่อย” เพราะมี 100 เขตเลือกตั้ง จากทั้งหมด 350 เขตเลือกตั้ง ที่จะไม่มีผู้สมัคร ส.ส. สวนดุสิตโพล...

Read More